INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie uvedené v tomto dokumente sa poskytujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú určené pre osoby, ktorých osobné údaje získavame a spracovávame (tzv. dotknuté osoby). 

Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľmi a osobami zodpovednými za ochranu Vašich osobných údajov sú členovia prípravného výboru pripravovanej politickej strany Košická strana: Ladislav Lörinc, Ladislav Strojný, Henrich Burdiga.

V prípade získania potrebného počtu podpisov a úspešnej registrácie politickej strany Košická strana, úlohu prevádzkovateľa preberie od členov prípravného výboru táto politická strana. Teda od momentu registrácie politickej strany Košická strana, bude táto strana samostatným prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Kontaktné údaje na politickú stranu Vám budú sprístupnené na našej webovej stránke www.kosickastrana.sk.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými právnymi predpismi a týmito informáciami.

Kedy spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v nasledovných prípadoch:

 • prihlásili ste sa na odber noviniek vo forme newslettra alebo ste súhlasili s poskytovaním informácií o našich aktivitách inou formou;

 • uviedli ste svoje údaje v podpisovom hárku, v ktorom vyjadrujete súhlas s tým, aby vznikla politická strana Košická strana;

 • obrátili ste sa na nás so žiadosťou o informáciu;

 • stali ste sa alebo máte záujem stať sa naším dobrovoľníkom;

 • chcete poskytnúť dar a uzavreli ste s nami/politickou stranou príslušnú zmluvu.

Vo všetkých týchto prípadoch sme Vaše osobné údaje mohli získať / získali priamo od Vás, napríklad cez našu webovú stránku, účty na sociálnych sieťach, pri osobnom vyplnení dotazníka alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zahŕňajú predovšetkým:

 • meno, priezvisko a podpis,

 • kontaktné údaje: adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Informácie, ktoré získavame z našej vzájomnej komunikácie

Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie prostredníctvom telefónu, e-mailu, cez našu webovú stránku, sociálne siete alebo inými prostriedkami.

Cookies

Na našej webovej stránke www.kosickastrana.sk sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vaším internetovým prehliadačom na účely identifikácie Vášho zariadenia a technického zlepšenia či prispôsobenia fungovania našej stránky, ako aj na získanie štatistických a analytických údajov. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky, pričom údaje získané z cookies sú spravidla zhromažďované v agregovanej forme. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Funkčné cookies: Na našej webovej stránke používame funkčné cookies, Tieto cookies nám pomáhajú zaistiť, aby na webovej stránke fungovali základné funkcie (napríklad prihlasovanie do zabezpečenej zóny, zaistenie bezpečnosti, zlepšovanie funkčnosti webu, prispôsobenie funkcionality, zisťovanie veľkosti obrazovky, určovanie doby načítania stránok a podobne). Bez týchto dát nemôže webová stránka správne fungovať, preto tieto cookies spracúvame bez potreby získania Vášho súhlasu. V prípade, ak sa rozhodnete tieto cookies odstrániť zo svojho zariadenia, je možné, že niektoré funkcie našej stránky nebudú správne fungovať.

Analytické a marketingové cookies: Akceptácia analytických alebo marketingových cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy našej webovej stránky. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, no v nastaveniach Vášho prehliadača môžete tieto nastavenia ľubovoľne upraviť.

Naša webová stránka používa výlučne analytické/marketingové cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

• Google Analytics

• Facebook

Ak nám v rámci cookie lišty udelíte súhlas s používaním marketingových cookies, používame „Facebook-Pixel“ od spoločnosti Facebook Ireland Ltd., Írsko („Facebook“). Táto funkcionalita slúži predovšetkým na to, aby používateľom týchto webových stránok bola v rámci návštevy sociálnej siete Facebook (a s ňou prepojenej sociálnej siete Instagram) zobrazované aj informácie o našej činnosti a o činnosti politickej strany Košická strana. Váš súhlas môžete odvolať nastavením Vášho prehliadača alebo kliknutím na tento odkaz.

Získavanie a spracúvanie osobných údajov na účely webovej analýzy pre naše interné účely (najmä s cieľom zlepšenia webovej stránky) môže prebiehať taktiež len v prípade udelenia Vášho súhlasu. Ak nám súhlas s analytickými cookies udelíte, používame nástroj Google Analytics.

Prostredníctvom nasledovného webového nástroja https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN môžete taktiež získať prístup k mechanizmu, ktorý Vám umožní rozhodnúť, cookies ktorého poskytovateľa môžu byť vo Vašom zariadení používané.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • poskytovania informácií o činnosti prípravného výboru a činnosti politickej strany, a to vrátane zasielania e-mailov o novinkách alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali;

 • plnenia zákonných povinností prípravného výboru a politickej strany podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov;

 • komunikácie s dobrovoľníkmi, podporovateľmi alebo osobami, ktoré majú záujem o našu činnosť;

 • správy webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach, a to s cieľom zobraziť obsah stránky a užívateľské prostredie čo najpríjemnejšie a najefektívnejšie, a to na základe testovaní a analýzy dát;

 • riadenia a evidovania našich vzťahov s podporovateľmi a darcami;

 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich nárokov, najmä v konaniach pred orgánmi verejnej moci.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Spracúvaním Vašich osobných údajov sme poverili skupinu ľudí, s ktorými spolupracujeme pri zakladaní novej politickej strany, ako aj osoby, ktoré poskytujú služby v súvislosti s prevádzkou našej webovej stránky, tzv. sprostredkovateľov. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto stránky môžu byť Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené aj ďalším poskytovateľom služieb, a to vždy na základe zmluvy, ktorá chráni aj Vaše údaje. Zoznam všetkých sprostredkovateľov a ostatných príjemcov: Facebook, Google, Instagram, YouTube, TikTok, Mailchimp

Okrem našich sprostredkovateľov môžeme Vaše osobné údaje sprístupniť na základe rozhodnutia súdu resp. iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Aký je právny základ pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov?

Ak je to potrebné, Vaše osobné údaje môžeme spracúvať na základe:

 • súhlasu udeleného pred začatím spracúvania osobných údajov na účely poskytovania informácií o našej činnosti

 • plnenia zmluvy, ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, spracúvame poskytnuté údaje na účely plnenia zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto zmluvy (vrátane spracúvania, ktoré je nevyhnutné pri používaní webovej stránky);

 • platná právna úprava a ňou stanovené povinnosti (napríklad zber podpisov na podpisové hárky, zverejňovanie informácií o darcoch, a pod).

Pri správe webovej stránky a účtov na sociálnych sieťach môžeme na základe Vášho súhlasu získavať aj údaje na analytický účel štatistického zisťovania preferencií návštevníkov stránky a sociálnych sieti a na zlepšovanie webových stránok a relevantnosti obsahu, ktorý komunikujeme na sociálnych sieťach (bližšie informácie sú dostupné aj v informáciách o cookies).

Kde spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, t.j. krajín mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to s výnimkou nasledovného prípadu.

Na účel komunikácie s darcami, dobrovoľníkmi a podporovateľmi používame emailový nástroj od spoločnosti Mailchimp. Servery tejto spoločnosti sú umiestnené v USA a môžu byť na nich uchovávané informácie o adresátoch našej komunikácie (meno, emailová adresa a emailové správy). Ochrana osobných údajov je zabezpečená prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý máme uzatvorený so spoločnosťou Mailchimp (viac informácii nájdete aj na webovej stránke https://mailchimp.com/help/mailchimp-european-data-transfers/).

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli Vaše osobné údaje získané.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, a to päť rokov od jeho udelenia.

Osobné údaje spracúvané na účely uplatňovania práv a plnenia povinností vyplývajúcich zo vzájomnej zmluvy spracúvame podľa zákonných lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (spravidla päť až desať rokov).

Aké sú Vaše práva?

Nižšie sú uvedené Vaše práva, ktoré máte vo vzťahu k spracovávaniu Vašich osobných údajov a ktorých konkrétne podmienky sú upravené v kapitole III GDPR a zákone o ochrane osobných údajov. Ak máte záujem uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv alebo o nich chcete získať viac informácií kontaktujte nás a my Vám s Vašou požiadavkou pomôžeme. Prosíme vezmite na vedomie, že niektoré práva nemusia byť vo Vašom konkrétnom prípade uplatniteľné, nakoľko na ich uplatnenie nemusia byť splnené predpoklady vyplývajúce z právnych predpisov.

V súvislosti s Vašimi spracúvanými osobnými údajmi máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať prístup k informáciám o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo chcete získať viac informácií o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame, vždy nás môžete kontaktovať a my Vám radi poskytneme ďalšie informácie.

 • Právo na opravu

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše údaje, ktoré sme zaznamenali nesprávne alebo doplnili neúplné osobné údaje.

 • Právo na vymazanie/právo byť zabudnutý

Máte právo požadovať trvalé odstránenie Vašich osobných údajov. Takúto žiadosť môžete podať napríklad v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli osobné údaje získané alebo inak spracúvané ako aj pri odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili naše spracovateľské operácie, napríklad ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov alebo ak je spracúvanie Vašich osobných je protizákonné.

 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, máte právo požadovať, aby sme tieto údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 • Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Ak nie ste spokojný so spôsobom, akým spracovávame Vaše osobné údaje, môžete nás kedykoľvek požiadať o riešenie tohto problému. Avšak vždy máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (bližšie informácie nájdete tu: https://www.dataprotection.gov.sk/).

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním údajov

Ak spracúvame Vaše údaje na základe súhlasu, môžete Váš súhlas kedykoľvek odvolať; po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

Váš súhlas môžete odvolať nasledovne:

  • zaslaním e-mailu s informáciou o odvolaní súhlasu na adresu: kontakt@kosickastrana.sk, alebo

  • zaslaním písomnej informácie o odvolaní súhlasu na adresu: Košická strana, Sofijská 4, 040 13 Košice

 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.

Ak spracúvame Vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete voči takému spracúvaniu kedykoľvek namietať; v takom prípade môžeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako uplatniť Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť zaslaním správy na náš e-mail alebo na našu adresu, ktoré sú uvedené nižšie. Pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Naše kontaktné údaje

Kontaktovať nás môžete tu:

adresa: Košická strana

Sofijská 4

040 13 Košice

e-mail: kontakt@kosickastrana.sk

Zmeny týchto informácií

Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke.

Dátum vydania informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Tieto informácie boli vydané dňa 21.06.2022